ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

 

อำเภอสูงเนิน

เมืองโคราฆปุระและเมืองเสมา

เคยเป็นเมืองหลวงของนครราชสีมาแต่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองร้างคงเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังของโบราณ สถาน ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ เมืองทั้งสองนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 32 กิโลเมตร มีทางแยกขวา จากทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา - ปากช่อง) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 221-222 ซึ่งเป็นทางลาดยางเข้าสู่อำเภอสูงเนิน ตรงเข้าไป 2.7 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวามือตรงมุมวัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน) ซึ่งเป็นเส้นทางสู่เมืองโคราฆปุระภายในเมืองโคราฆปุระ ประกอบด้วยปราสาทหินเมืองแขก ปราสาทโนนกู่ และปราสาทหินเมืองเก่าดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปราสาทเมืองแขก

ตั้งอยู่ที่บ้านกกอก ต.โคราช (อยู่ภายในเมืองโคราฆปุระ) ห่างจากปราสาทโนนกู่ไปประมาณ 600 เมตรจากนั้นจะมีทางแยกขวาเข้าปราสาทเมืองแขก เป็นศาสนสถานแบบเขมรที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากโบราณสถานขอมแห่งอื่น ๆ ในเขตนี้จากลักษณะของแผนผังอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนในสุดประกอบด้วยปราสาท 3 หลังก่อด้วยหินทรายและอิฐตั้งอยู่บนฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศเหนือเฉพาะองค์ปรางค์ประธานมีมุขซึ่งมีลักษณะเป็นห้องต่อออกมาทางด้านหน้าอย่างที่เรียกกันว่า มณฑป เช่นเดียวกับปรางค์ประธานของปราสาทหินพิมายและปราสาทหินพนมรุ้งแต่ปราสาทปรางค์แขกปรักปักพังไปมากจนแทบจะเหลือแต่เพียงฐานอาคารเท่านั้น ทางด้านข้างของมุขปรางค์ มีฐานอาคาร 2 หลังซึ่งอาจจะเป็นวิหารหรือบรรณาลัยในส่วนแรกนี้มีกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐล้อมรอบทางด้านทิศตะวันออกของกำแพงมีห้องก่อเป็นผนังอิฐขนานไปกับกำแพงส่วนที่สองเป็นกำแพงชั้นนอก ซึ่งขุดเป็นสระเกือบจะล้อมรอบโบราณสถานใช้ดินจากการขุดสระเป็นคันกำแพงทางด้านทิศเหนือมีทางเดินเชื่อมกับส่วนที่หนึ่งกำแพงชั้นนอกด้านนี้มีโคปุระ( ซุ้มประตู ) รูปกากบาท ตรงกับโคปุระของกำแพงชั้นในส่วนที่สามอยู่นอกกำแพงชั้นที่สองออกมาทางด้านหน้า มีอาคารสองหลังหันหน้าเข้าหากัน ฐานก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย ส่วนบนคงจะสร้างด้วยไม้ซึ่งไม่เหลือหลักฐานให้เห็นแล้วในปัจจุบันฐานอาคารทั้งสองหลังนี้เป็นสี่เหลี่ยมมีมุขยื่นมาทางด้านหน้ามีกำแพงล้อมรอบแต่ละหลังมีโคปุระหันหน้าเข้าหากันกองโบราณคดี กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งมาแล้ว 2 ครั้งครั้งหลังสุดในปีพ.ศ.2533 ได้พบหลักฐานสำคัญที่สามารถกำหนดอายุโบราณสถานแห่งนี้ได้คือ ทับหลังรูปเทวดาประดับนั่งในซุ้มเหนือหน้ากาล ซึ่งมีลักษณะทางศิลปะเทียบได้กับศิลปะแบบเกาะแกร์ แปรรูปในศิลปะขอม ซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศวรรษที่ 15 นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนทับหลังอีกหลายชิ้น รวมทั้งศิวลึงค์ ฐานศิวลึงค์ และรูปโคนนทิ อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าศาสน สถานแห่งนี้กถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ที่นับถือ พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่เหนือปวงเทพทั้งมวล

ปราสาทโนนกู่

ตั้งอยู่ในเขต ต.โคราช จากทางแยกวัดญาณโศภิตวนารามประมาณ 3 กิโลเมตร ทางซ้ายมือเป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ภายในเมืองโคราฆปุระซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีวัฒนธรรมแบบเขมรโบราณ น่าจะสร้างขึ้นร่วมกับสมัยปราสาทเมืองแขกที่อยู่ใกล้เคียงกันคือประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 15 โดยพิจารณาจากลักษณะของการก่อสร้างลักษณะทางสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุที่พบ ซึ่งมีลักษณะศิลปะแบบเกาะแกร์-แปรรูปในแบบศิลปะขอม ลักษณะของโบราณสถานเป็นปรางค์เดียวฐานสูงก่อด้วยหินทราย สภาพปัจจุบันเหลือเพียงฐานสูงประมาณ 2 เมตรมีลักษณะแบบฐานปัทม์ คือ ประกอบด้วยส่วนบัวคว่ำ บัวหงาย คั่นกลางด้วยส่วนที่เรียกว่า หน้ากระดานท้องไม้แต่มีขนาดสูงใหญ่กว่าฐานปัทม์โดยทั่วไปองค์ปรางค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของปรางค์ประธานมีอาคาร 2 หลังซึ่งอาจจะเป็นวิหารหรือบรรณาลัยหันหน้าเข้าหาปรางค์ประธานเป็นอาคารก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานหินทรายแต่ส่วนผนังขออาคารชำรุด หักพังลงเกือบหมดเหลือแต่เพียงส่วนล่างและกรอบประตูซึ่งทำจากหินทรายอาคารทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงที่ก่อด้วยหินทรายและอิฐ มีโคปุระหรือประตูซุ้ม 2 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก แต่ก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดถัดออกไปทางด้านนอกซุ้มประตูทางด้านหน้าคือ ด้านทิศตะวันออกมีซากโบราณสถานลักษณะคล้ายกับเป็นซุ้มประตูอีกชั้นหนึ่ง กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งที่ปราสาทโนนกู่ ขึ้นหลายครั้งจากการจขุดแต่ง ได้พบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น รูปปรางค์จำลอง เทวรูปหรือรูปทวารบาล เป็นต้น ปัจจุบันได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

ปราสาทหินเมืองเก่า

หรือปรางค์เมืองเก่าตั้งอยู่ในวัดปรางค์เมืองเก่าที่บ้านเมืองเก่าต.โคราชจากทางแยกวัดญาณโศภิตวนารามประมาณ 5.6 กิโลเมตรมีลักษณะของสิ่งก่อสร้างที่เชื่อ ว่าเป็นอโรคยาศาลหรือสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาที่พระองค์ครองราชสมบัติที่เมืองพระนครคือประมาณพ.ศ.1724-1763 ตามที่กล่าวไว้ในจารึกปราสาทตาพรหม ประเทศกัมพูชา อโรคยาศาลมีแผนผังประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทางด้านหน้าอาารที่เรียกกันว่าบรรณาลัยอยู่ทางมุมขวาของปรางค์ประธานล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งมีโคปุระ (ซุ้มประตูทางเข้า) อยู่ทางด้านหน้าเพียงด้านเดียว ด้านนอกกำแพงแก้วมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยม (บาราย) กรุด้วยศิลาแลง ปัจจุบันหน่วยศิลปากรที่ 6 ได้ทำการบูรณะจนเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนตามผัง ถึงแมัอาคารจะไม่สมบูรณ์ แต่ยังคงสภาพดีพอสมควรจัดเป็นโบราณสถาน ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งของกลุ่มโบราณสถานอำเภอสูงเนินสำหรับเมืองเสมานั้นการเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางเดียวกับเมืองโคราฆปุระ แต่อยู่เลยทางเข้าเมืองโคราฆปุระไปทางตลาดสูงเนินโดยข้ามลำตะคองและผ่านบ้านหินตั้งไปจนถึงเมืองเสมาเป็นทางลูกรังตลอด รวมระยะทางอยู่ห่างจากตลาดสูงเนิน 4 กิโลเมตร เมืองเสมาเป็นเมืองโบราณรูปไข่ กว้าง 1,400 เมตร ยาว 2,000 เมตรกำแพงเมืองเดิมสร้างด้วยศิลาแลง กรมศิลปากรลงความเห็นว่าเป็นเมืองสมัยทวารวดี ขุดพบวัตถุโบราณมากมายในบริเวณนั้นแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงเนินดินเป็นแนวยาวคล้ายกำแพงเท่านั้น

วัดธรรมจักรเสมาราม

ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวาง ต.เสมา หากเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมากรุงเทพฯ) ประมาณ 30 กิโลเมตรจะมีทางแยกขวามือ เข้าอำเภอสูงเนิน วัดนี้อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 4 กิโลเมตร วัดธรรมจักรเสมารวมเป็นวัดราษฎร์ มีหลักฐานปรากฏว่าสร้างเป็นวัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2295 (กรมศาสนา, 2524) แต่เดิมคงจะเคยเป็นวัดหรือศาสนสถานในสมัยทวารวดี เพราะพบศาสนวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่นอนตะแคงขวา แกะสลักหินทรายและธรรมจักรหินทราย ศิลปะแบบทวารวดี ลักษณะเหมือนเสมาธรรมจักรที่ ขุดพบที่ จังหวัดนครปฐม ลักษณะของพระพักตร์เป็นแบบศิลปะทวารวดีมี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 องค์พระพุทธรูปมีนาดความยาวเท่าที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 11.70 เมตร พระบาทมีขนาดยาวประมาณ1.5 เมตร ส่วนธรรมจักรหินทรายที่ขุดพบบริเวณเบื้องหน้าพระพักตร์พระพุทธรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดุมล้อประมาณ 31 เซ็นติเมตร เป็นธรรมจักรแบบทึบ คือ แกะสลักให้เป็นรูปซี่กงล้อตอนล่างของธรรมจักร มีสายสลักคล้ายหน้าพนัสบด ีธรรมจักรนี้คงจะสร้างขึ้นในเวลาเดียวกับพระพุทธไสยาสน์และเมืองเสมา ซึ่งเป็นเมืองโบราณ สมัยทวารวดี มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12-14

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.