ด่านเกวียน
The land of Ceramics.     
Amazing Thailand   Award 2537   Otop std. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอทอป
 
   
Home | History | Manufacture | Products | Person | Site map | Travel | Help | Forums
   
   
 

 

อำเภอประทาย

ปราสาทนางรำ

ตั้งอยู่ที่บ้านนางรำ หมู่ที่ 1 ต.นางรำ ตัวปราสาทมีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เชื่อกันว่าเป็นอโรคยศาลที่สร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจซึ่งอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับสมัยของพระเจ้าชัยวรมัยที่ 7 (พระองค์ เป็นมหาราช องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรเขมรซึ่งอยู่ระหว่าง พ.ศ.1724-1763 ในลัทธิมหายานพระองค์มีอำนาจเหนือดินแดนในแถบนี้) คำว่า " อโรคยศาล " หรือ " อโรคยศาลา " นั้น หมายถึง สถานพยาบาล รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ราษฎร ซึ่งในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้นได้โปรดให้สร้างขึ้นทั้งหมดจำนวน 102 แห่ง กระจายอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั่วราชอาณาจักรและมี สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากการสร้างปราสาทขึ้นทั่วไปโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยไปจนถึงธรรมศาลาซึ่งหมายถึงที่พักคนเดินทางในระหว่างระยะทางที่ห่างกันทุก ๆ 15 กิโลเมตรและมีจำนวนมากถึง 121 แห่ง การก่อสร้างสถานพยาบาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นี้ มิได้เกี่ยวข้องเฉพาะการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่รวมไปถึงการแก้ปัญหาทางสังคม ตลอดจนเป็นการปลูกฝังความศรัทธา ความเชื่อที่มีต่อพุทธศาสนาลัทธิมหายานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเป็นการขยายพระราชอำนาจของพระองค์เองอีกด้วย ตัวโบราณสถานประกอบด้วยปราสาทกลางมีมุขยื่นออกไปทางด้านหน้า หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกส่วนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาท มีวิหารก่อด้วยศิลาแลงหลังหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีกำแพงล้อมรอบก่อด้วยศิลาแลง ส่วนซุ้มโคปุระหรือประตูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกมีแผนผังเป็นรูปกากบาท สระน้ำศิลาแลงขนาดเล็กอยู่บริเวณนอกกำแพงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถัดจากปราสาทนางรำไปทางทิศใต้ประมาณ 80 เมตร จะพบโบราณสถานซึ่งเป็นปราสาทสามหลังเรียงกันจากทิศเหนือถึงทิศใต้ มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ มีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ทาง ทิศตะวันออก ห่างออกไปมีคู่น้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบปราสาทอีกชั้นหนึ่งลักษณะแผนผังของปราสาทเช่นนี้น่าจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประมาณ 200 ปี ปัจจุบันปราสาทหลังนี้ทรุดโทรมมากการเดินทางเพื่อเข้าชมปราสาทนางรำนั้นจากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านทางแยกอำเภอพิมายไปจนถึงทางแยกบ้านวัด-กิ่งอำเภอโนนแดงระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาตามทางสาย 207 จนถึงบ้านนางรำระยะทาง 22 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายทางเข้าโรงเรียนบ้านหญ้าคาประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงปราสาทนางรำ รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 88 กิโลเมตร

 

   
 

Cast Stone Garden

The Dan Kwian products become one of the major export goods from Korat, Thailand.
copyright © 1999 - 2021 DanKwian.com : The Land of Ceramics.